การเดินทาง

การเดินทางจาก เลค เฮฟเว่น รีสอร์ท ไปเฮฟเว่น เบย์ รีสอร์ท ใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น

โดยเรือจะออกตามรอบที่ระบุไว้

หมายเหตุ

เดินทางนอกเหนือเวลาที่ระบุคิดทางละ 100 บาท/ท่าน ขั้นต่ำ 500 บาท/ เที่ยว